เงื่อนไขการเช่ารถกับ เอพี คาร์เร้นท์

ข้อ 1.  ค่าเช่ารถยนต์
ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่า ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน  ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  ค่าภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ  ค่าอะไหล่สิ้นเปลืองค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว  ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เช่าเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันเต็มถังให้ในเวลาส่งมอบรถเช่าให้แก่ผู้เช่า เมื่อผู้เช่าคืนรถเช่าต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการเพิ่ม เช่น  น้ำมันเหลือครึ่งถังคิดค่าใช้จ่าย  600  บาท
** ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
ข้อ 2.  การส่งรับรถ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ
ผู้ให้เช่า บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร(08.00 น. – 20.00 น.)  จากสาขาที่ตั้งบริษัทของผู้ให้เช่าเท่านั้น และต้องเป็นเวลาทำการ หากระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรและนับเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทาง ตามที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามตกลงกัน
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91  หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันเต็มถัง เมื่อผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกันผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มโดยหักจากเงินค้ำประกันการเช่า กรณีไม่ถึงครึ่งถังคิด 1,200 บาท กรณีเกินครึ่งถึง คิด 600 บาท
หากผู้เช่าขอขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า เงื่อนไขการต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน การขยายเวลาเช่าเพิ่มจะคิดค่าบริการตามราคาข้อ 2. การต่อสัญญาเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า
ข้อ 3.  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ประกันรถเช่าเป็นประกันเพื่อการพาณิชย์ ประเภท 1 
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดเริ่มต้นจุดละ 1,000 บาท     ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์นานเกิน 2 วัน ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ 70 ของค่าเช่าตามข้อ 2 ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า หากขาดผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพิ่มเติม ถ้าเกินผู้ให้เช่าจะคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน 2 วันนับแต่วันซ่อมรถเสร็จ
เวลาทำการ การรับ – ส่งรถ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเที่ยวละ 300 บาท
ข้อ 4 การใช้รถเช่าและความรับผิดชอบของผู้เช่า
ผู้เช่ารับรองจะดูแลรถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายจากผู้เช่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบ ตลอดจนรับทราบระเบียบข้อห้ามของผู้ให้เช่าข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้ว
4.1. ผู้เช่าต้องให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถเช่าเท่านั้น
4.2. กฎจราจร : เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า ผู้เช่าต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีใบสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดและมีค่าปรับ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆก็ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะวันเวลาดังกล่าว ผู้เช่าได้ทำการเช่ารถยนต์อยู่นั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ และผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที
4.3. อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆภายในรถ ผู้เช่าควรดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวังกรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้เช่าจะต้องชดใช้ตามราคาของสินค้านั้นๆ
4.4. ห้ามสูบบุหรี่  :  ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทขอคิดค่ากำจัดกลิ่น ค่าซักพรม เบาะ จำนวน  2,000 บาท
4.5. ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไป : จำนำ ขายต่อ หรือใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่นเมาแล้วขับ ขนสิ่งของหรือบุคคลผิดกฎหมาย หากผู้เช่ากระทำการดังกล่าว บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาเช่าโดยพลัน และระงับการจ่ายน้ำมันของรถ และสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
4.6  คราบยางมะตอย : ผู้เช่าต้องไม่ขับรถลุยคราบยางมะตอย หรือคราบฝังแน่นด้วยความเร็ว กรณีที่ผู้เช่าทำให้เกิดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นติดบริเวณรถเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นครั้งละ 500 -1,000 บาท ( แล้วแต่ความเสียหาย)
ข้อ 5.  การบอกเลิกสัญญา
กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยพลันและสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
เวลาทำการ การรับ – ส่งรถ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้น 300 บาท
ในกรณีผู้เช่าส่งมอบคืนรถล่าช้าเกินเวลา จะคิดค่าเช่าเพิ่มชั่วโมงละ 120  บาท ซึ่งผู้เช่าสามารถส่งล่าช้าได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีกดไลค์เพจ รถเช่าเชียงใหม่ vouchercar CARRENT สามารถส่งล่าช้าได้อีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 2 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าใช้จ่ายในราคาค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน
เงื่อนไขการเช่ารถกับ เอพี คาร์เร้นท์ข้อ 1.  ค่าเช่ารถยนต์ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่า ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน  ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  ค่าภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ  ค่าอะไหล่สิ้นเปลืองค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว  ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เช่าเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันเต็มถังให้ในเวลาส่งมอบรถเช่าให้แก่ผู้เช่า เมื่อผู้เช่าคืนรถเช่าต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการเพิ่ม เช่น  น้ำมันเหลือครึ่งถังคิดค่าใช้จ่าย  600  บาท
** ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
ข้อ 2.  การส่งรับรถ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ขอขยายระยะเวลาส่งมอบผู้ให้เช่า บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร(08.00 น. – 20.00 น.)  จากสาขาที่ตั้งบริษัทของผู้ให้เช่าเท่านั้น และต้องเป็นเวลาทำการ หากระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรและนับเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทาง ตามที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามตกลงกัน
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91  หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันเต็มถัง เมื่อผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกันผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มโดยหักจากเงินค้ำประกันการเช่า กรณีไม่ถึงครึ่งถังคิด 1,200 บาท กรณีเกินครึ่งถึง คิด 600 บาท
หากผู้เช่าขอขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า เงื่อนไขการต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน การขยายเวลาเช่าเพิ่มจะคิดค่าบริการตามราคาข้อ 2. การต่อสัญญาเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า
ข้อ 3.  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่าตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ประกันรถเช่าเป็นประกันเพื่อการพาณิชย์ ประเภท 1 
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดเริ่มต้นจุดละ 1,000 บาท     ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์นานเกิน 2 วัน ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ 70 ของค่าเช่าตามข้อ 2 ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า หากขาดผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพิ่มเติม ถ้าเกินผู้ให้เช่าจะคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน 2 วันนับแต่วันซ่อมรถเสร็จ
เวลาทำการ การรับ – ส่งรถ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเที่ยวละ 300 บาท
ข้อ 4 การใช้รถเช่าและความรับผิดชอบของผู้เช่าผู้เช่ารับรองจะดูแลรถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายจากผู้เช่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบ ตลอดจนรับทราบระเบียบข้อห้ามของผู้ให้เช่าข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้ว
4.1. ผู้เช่าต้องให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถเช่าเท่านั้น
4.2. กฎจราจร : เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า ผู้เช่าต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีใบสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดและมีค่าปรับ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆก็ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะวันเวลาดังกล่าว ผู้เช่าได้ทำการเช่ารถยนต์อยู่นั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ และผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที
4.3. อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆภายในรถ ผู้เช่าควรดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวังกรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้เช่าจะต้องชดใช้ตามราคาของสินค้านั้นๆ
4.4. ห้ามสูบบุหรี่  :  ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทขอคิดค่ากำจัดกลิ่น ค่าซักพรม เบาะ จำนวน  2,000 บาท
4.5. ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไป : จำนำ ขายต่อ หรือใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่นเมาแล้วขับ ขนสิ่งของหรือบุคคลผิดกฎหมาย หากผู้เช่ากระทำการดังกล่าว บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาเช่าโดยพลัน และระงับการจ่ายน้ำมันของรถ และสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
4.6  คราบยางมะตอย : ผู้เช่าต้องไม่ขับรถลุยคราบยางมะตอย หรือคราบฝังแน่นด้วยความเร็ว กรณีที่ผู้เช่าทำให้เกิดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นติดบริเวณรถเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นครั้งละ 500 -1,000 บาท ( แล้วแต่ความเสียหาย)
ข้อ 5.  การบอกเลิกสัญญากรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยพลันและสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
เวลาทำการ การรับ – ส่งรถ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้น 300 บาท
ในกรณีผู้เช่าส่งมอบคืนรถล่าช้าเกินเวลา จะคิดค่าเช่าเพิ่มชั่วโมงละ 120  บาท ซึ่งผู้เช่าสามารถส่งล่าช้าได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีกดไลค์เพจ รถเช่าเชียงใหม่ vouchercar CARRENT สามารถส่งล่าช้าได้อีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 2 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าใช้จ่ายในราคาค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน